Klachten – Tandarts Hibma – Kollum

Klachten

Klachten

[content_klachten]

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Toch kan het een keer voorkomen dat u vindt dat uw tandarts u verkeerd dan wel niet onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld.
Misschien bent u het niet eens met de rekening of heeft u een probleem met de declaratie ervan. Het is belangrijk dat u hier dan over praat met uw tandarts.
Komt u er samen niet uit dan kunt u met uw klacht bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) terecht. Uw tandarts is namelijk aangesloten bij de KNMT Klachtenregeling. Op deze pagina leest u hoe dit werkt.

Voor u de KNMT benadert, raden wij u aan om eerst een gesprek aan te vragen met uw tandarts. Veel klachten ontstaan namelijk door onduidelijkheden. Een gesprek lost vaak al veel op. Zo kunt u aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan uitleggen waarom deze op een bepaalde manier heeft gehandeld. Bovendien is het voor uw tandarts belangrijk te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing.

Tips voor het gesprek

Een klacht bespreekbaar maken is niet gemakkelijk. Hieronder vindt u enkele tips die u kunnen helpen:

De KNMT verwacht van zowel u als de tandarts dat u samen probeert de klacht in goede harmonie op te lossen. Heeft u een oplossing gevonden? Vraag uw tandarts dan de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Zo ontstaat hier achteraf geen onduidelijkheid over. Spreek eventueel een tijd af waarbinnen de tandarts uw klacht afhandelt.

Heeft u een vraag over de behandeling of declaratie van uw tandarts? Dan kunt u deze voorleggen aan de Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts. Het Tandheelkundig Informatie Punt is bereikbaar is bereikbaar via telefoonnummer 0900 20 25 012. De TIP medewerker geeft u advies over hoe samen met uw behandelaar tot een oplossing kunt komen; soms raadt het TIP u aan het probleem per brief aan de tandarts voor de leggen. Zoekt u meer informatie in het algemene over tandheelkundige of declaraties kijk dan ook eens op www.allesoverhetgebit.nl

Heeft u al het bovenstaande geprobeerd en bent u samen niet tot een oplossing gekomen? Dan kunt u een beroep doen op de KNMT klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

De KNMT Klachtenregeling biedt het volgende:

Om een beroep te kunnen doen op de KNMT Klachtenregeling schrijft u de KNMT een brief of e-mail waarin u vertelt met welke tandarts u een probleem heeft, waarover de klacht gaat en wat u met uw klacht wilt bereiken. U kunt ook het online KNMT-klachtformulier invullen via www.knmt.nl.

Bemiddeling heeft als voordeel dat u samen met de tandarts en een deskundige van de Regionale Bemiddelingsraad (RBR) zoekt naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Deze oplossing kan ook gaan over kostenaspecten. Let wel op: wanneer u een klacht indient over de hoogte van de declaratie, dan moet u de factuur van de tandarts gewoon volgens de vastgestelde termijn betalen. U krijgt geen uitstel. Wel kunt u in de bemiddeling aandringen op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. Als de bemiddeling slaagt dan legt de KNMT de uitkomst schriftelijk vast. Daarmee is de klacht afgehandeld.

Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of niet tevreden bent over de bemiddelingspoging dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Centrale Klachtencommissie (CKC) van de KNMT. In dat geval nodigt de CKC u en de tandarts uit om tijdens een hoorzitting de klacht toe te lichten en er vragen over te beantwoorden. In sommige gevallen wil de CKC voor de zitting een mondonderzoek laten doen. Mocht dit zo zijn dan krijgt u hiervan automatisch bericht.

Na de hoorzitting duurt het nog enkele weken voordat de CKC u en de tandarts op de hoogte brengt van hun beslissing. Soms doet de CKC daarbij een aanbeveling aan de tandarts om deze maatregelen te laten treffen die de kwaliteit van tandheelkundig handelen, de praktijkorganisatie, de omgang met en voorlichting aan patiënten door de betreffende tandarts moeten verbeteren.

Aan de bemiddeling of klachtbehandeling van de KNMT zijn geen kosten verbonden.

Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer 0900 20 25 012. Of ga naar www.allesoverhetgebit.nl, zoeken op ‘Klachtenregeling’.